Regulacje Prawne


Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone są w Polsce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 roku, nr 88, poz. 439 ze zm.), natomiast szczegóły dotyczące funkcjonowania rejestrów nowotworów określa ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane przez organy państwowe do tego upoważnione.

W dniu 30 sierpnia 2016 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1362), które określało m.in. zakres i rodzaj danych oraz rodzaje identyfikatorów przetwarzanych przez rejestry nowotworów. Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. 2018 poz. 1197).

Rejestr Nowotworów zbiera dane na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ). Szczegóły dotyczące wyglądu karty, sposobu oraz terminów jej przekazywania zawiera Program badań statystycznych statystyki publicznej, ustalany corocznie przez Radę Ministrów rozporządzeniem.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dane zebrane w województwie mazowieckim na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego są przesyłane do Krajowego Rejestru Nowotworów, gdzie po weryfikacji zostają włączone do ogólnopolskiego raportu rocznego (dane dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty). Dane publikowane przez Rejestry Wojewódzkie mogą różnić się od publikowanych w Biuletynie Krajowego Rejestru Nowotworów, gdyż Rejestry uzupełniają je na bieżąco.

Akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Nowotworów i Rejestrów Wojewódzkich:

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@nio.gov.pl

Biuro

22 57 08 664

mrn@nio.gov.pl